Klimaat en energie

In de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 en de nota “Duurzaamheid in uitvoering 2013-2017” zijn de doelstellingen benoemd: de gemeente Nijmegen is een klimaatneutrale organisatie in 2015 en energieneutraal in 2030. De stad Nijmegen is energieneutraal in 2045.

Lees hier verder>>

Lucht

  • Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit.
  • Nijmegen zet in op schonere brandstoffen voor onder meer de scheepvaart.
  • Betere luchtkwaliteit door stadsbussen op groen gas.
  • Betere verkeersdoorstroming op de groene route.
  • Milieusituatie en –beleving in Nijmegen-West Weurt is verbeterd.

Lees hier verder >>

Water

•    Het Waterservicepunt fungeert als loket voor hemelwater, grondwater en hoogwater.
•    Nijmegen voldoet met duurzame maatregelen aan de doelstellingen voor de reductie van de vuilemissie van de riolering.
•    In ons rioolbeheer werken wij risico-gestuurd, wijkgericht en kostenbewust. De regionale samenwerking in de afvalwaterketen in het ‘Rijk van Nijmegen’ is in 2016 voortgezet. Lees hier verder >>

Bedrijven

•    De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
•    In 2016 telt Nijmegen 3263 bedrijven, waarvan 59 bedrijven vergunningplichtig zijn.
•    Weer meer bedrijven in beeld door inventarisatie van industrieterreinen.
•    Naleefgedrag is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Lees hier verder >>

Bodem

We werken aan een gezonde en duurzame ondergrond. In het kader van duurzaamheid is het bovendien belangrijk om de ondergrond meer integraal te beschouwen. We zijn in 2016 gestart met een slag om de blik op de ondergrond te verbreden. Daarbij liggen er sterke verbanden met klimaat, water, energie, archeologie en ondergronds ruimtegebruik. Dit is ook van belang in het kader van de Omgevingswet en het programma STRONG (STRuctuurvisie ONderGrond). Lees hier verder >>

 

Groen en ecologie

  • Hoofdgroenstructuur en hoofdboomstructuur in Nijmegen vastgelegd in het groenplan De Groene Draad en het Handboek Stadsbomen.
  • Groen wordt ingezet om aanpassing aan klimaatverandering te realiseren.

Lees hier verder >>

Geluid

  • Opstellen en handhaven van geluidsvoorschriften bij vergunningen en ontheffingen. Onze adviezen voor ruimtelijke plannen en bouwplannen moeten geluidsoverlast beperken.

 

Lees hier verder >>