Klimaat en energie

In de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 zijn de doelstellingen benoemd: de gemeente Nijmegen is een klimaatneutrale organisatie in 2015 en energieneutraal in 2030. De stad Nijmegen is energieneutraal in 2045.

Lees hier verder>>

Lucht

  • Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit.
  • Nijmegen zet in op schonere brandstoffen voor onder meer de scheepvaart.
  • Betere luchtkwaliteit door stadsbussen op groen gas.
  • Betere verkeersdoorstroming op de groene route.
  • Milieusituatie en –beleving in Nijmegen-West Weurt is verbeterd.

Lees hier verder >>

Water

•    Het Waterservicepunt (onderdeel van Loket Duurzaam Wonen) fungeert als loket voor hemelwater, grondwater en hoogwater.
•    Nijmegen voldoet met duurzame maatregelen aan de doelstellingen voor de reductie van de vuilemissie van de riolering.
•    In 2015 is 7,1 ha oppervlak afgekoppeld.
•    In ons rioolbeheer werken wij risicogestuurd, wijkgericht en kostenbewust. De regionale samenwerking in de afvalwaterketen in het ‘Rijk van Nijmegen’ is in 2015 voortgezet. Lees hier verder >>

Bedrijven

• In 2015 telt Nijmegen 3189 bedrijven, waarvan 60 bedrijven vergunningplichtig zijn.
• Meer bedrijven in beeld door inventarisatie van industrieterreinen.
• De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
• Naleefgedrag blijft ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar.
Lees hier verder >>

Bodem

We werken aan een gezonde en duurzame ondergrond, waarbij we gezondheidsrisico’s en risico’s voor ecologie voorkomen, wegnemen of beheersen, waardoor huidige en toekomstige gebruiksfuncties mogelijk zijn en blijven. We streven ernaar dat de bodemkwaliteit in Nijmegen minimaal gelijk blijft en/of op termijn verbetert.

Lees hier verder >>

 

Groen en ecologie

  • Hoofdgroenstructuur en hoofdboomstructuur in Nijmegen vastgelegd in het groenplan De Groene Draad en het Handboek Stadsbomen.
  • Groen wordt steeds meer ingezet om te proberen de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

 

Lees hier verder >>

Geluid

  • Opstellen en handhaven van geluidsvoorschriften bij vergunningen en ontheffingen. Onze adviezen voor ruimtelijke plannen en bouwplannen moeten geluidsoverlast beperken.

 

Lees hier verder >>