Vergunningverlening en handhaving

•    De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
•    In 2016 telt Nijmegen 3263 bedrijven, waarvan 59 bedrijven vergunningplichtig zijn.
•    Weer meer bedrijven in beeld door inventarisatie van industrieterreinen.
•    Naleefgedrag is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De meeste bedrijven vallen onder algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit, anderzijds kan nog een omgevingsvergunning nodig zijn (voorheen milieuvergunning). Een kleine twee procent van de Nijmeegse bedrijven is nog vergunningplichtig. Met vergunningverlening, toezicht en handhaving van de verleende milieuvergunningen en algemene milieuregels zorgt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ervoor dat het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk door bedrijfsactiviteiten worden aangetast. Andere instrumenten zijn het geven van voorlichting aan bedrijven en het stimuleren van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

2.1 Vergunningverlening en handhaving

Tabel 2.1 Overzicht aantallen vergunningen en handhavingacties

2013

2014

2015

2016

Aantal aanwezige bedrijven in Nijmegen

Vergunningplichtige bedrijven

67

51

60

59

AMvB-meldingplichtige bedrijven

1500

1617

1802

1796

AMvB-niet meldingplichtige bedrijven

1010

1083

1327

1408

Totaal aantal bedrijven Wet milieubeheer

2577

2751

3189

3263

Aantal uitgevoerde vergunning-verleningsacties per jaar

Verleende vergunningen/ actualisaties per jaar

24

31

38

10

Meldingen zonder milieugevolgen vergunningplicht

14

12

14

0

Meldingen AMvB

87

123

110

168

Gedoogbesluiten

0

0

0

0

Maatwerkvoorschriften

6

9

0

0

Aantal beroepsprocedures bij Raad van State tegen milieubesluiten

0

0

0

0

Aantal uitgevoerde handhavingacties per jaar

Integrale controles

384

535

438

411

Hercontroles

146

238

194

279

Voornemens

19

63

36

63

Dwangsomopleggingen

5

23

17

17

Dwangsom ingetrokken

0

0

0

0

Bestuursdwang opleggingen

0

0

0

0

Bestuursdwang beëindigd

0

0

0

0

Verbeuring opgelegde dwangsommen

1

4

9

5

Effectueren bestuursdwang

0

0

0

0

Tabel 2.1 geeft het aantal bedrijven in Nijmegen weer dat onder de Wet milieubeheer valt. Tevens geeft tabel 2.1 een overzicht van de acties voor vergunningverlening en handhaving die de gemeente in 2016 en de voorgaande jaren heeft uitgevoerd. Voor nadere uitleg: zie het begrippenkader.
Begrippenkader:
•    AMvB-meldingplichtige bedrijven(type B): hebben geen milieuvergunning nodig maar moeten zich wel melden en zich houden aan algemene voorschriften die door het rijk zijn opgesteld en zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit,
•    AMvB-niet meldingplichtige bedrijven(type A): hebben geen milieuvergunning nodig en hebben ook geen meldingplicht. Zij dienen wel aan bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit te voldoen.
•    Maatwerkvoorschrift: alleen bij AMvB-bedrijven. Wanneer de situatie dit vraagt, kan de gemeente afwijken van of een nadere invulling geven aan de standaardvoorschriften;
•    Gedoogbesluit: besluit van de gemeente om tijdelijk niet op te treden tegen een bedrijf wanneer dat vanwege een overgang- of overmachtsituatie niet aan de milieuregels kan voldoen;
•    Dwangsom: door de gemeente opgelegde geldboete voor elke keer dat een bedrijf de regels overtreedt of een overtreding niet binnen een opgedragen termijn ongedaan maakt;
•    Bestuursdwang: het door de gemeente zelf ongedaan (laten) maken van een overtreding op kosten van het bedrijf dat de overtreding maakt;
•    Voornemen: schriftelijke waarschuwing door de gemeente aan een bedrijf dat er bij een volgende overtreding opgetreden zal worden via een dwangsom of bestuursdwang.

Kwaliteitsborging
Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving is ingewikkeld. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.
Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en opdrachtgevers mogen verwachten bij de uitvoering of de invulling van de VTH-taken. De set kwaliteitscriteria is beschikbaar voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (de VTH-taken). De set is opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk. De ODRN moet hieraan voldoen om haar werk uit te voeren. De ODRN heeft in 2016 een interne evaluatie uitgevoerd en hieruit bleek dat de ODRN voldoet aan de gestelde criteria.
Vergunningverlening milieu
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen verzorgt de vergunningverlening voor de gemeente Nijmegen en de omliggende gemeenten. Dit zorgt voor een constante goede kwaliteit bij het verlenen van milieuvergunningen. Zo is er in 2016 tegen geen enkele vergunning beroep ingesteld bij de Raad van State.
De snelheid in het afhandelen van vergunningaanvragen is in 2016 op orde. Verder is gestart met een aantal actualisaties van een aantal verouderde vergunningen. Met deze werkwijze houden we het Nijmeegse vergunningenbestand actueel.

Milieuhandhaving
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert het toezicht en de handhaving milieu uit voor de gemeente Nijmegen. De ODRN werkt volgens de Nijmeegse systematiek van ‘slimmer handhaven’. De gemeente wil dat de ODRN dáár handhaaft waar de risico’s op niet naleven van de milieuvoorschriften het grootst zijn. Door meer programmatisch en dus slimmer handhaven moet het naleefgedrag bij bedrijven worden verhoogd. Echter het naleefgedrag is dit jaar lager dan voorheen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de inzet van specialisten tijdens controles, nieuwe inzichten hoe voorschriften te interpreteren en het einde van overgangstermijnen in het Activiteitenbesluit

Voor bedrijfsactiviteiten gelden milieuvoorschriften in het kader van de Wet milieubeheer. Enerzijds zijn deze regels vastgelegd in het Activiteitenbesluit, anderzijds kan een milieuvergunning nodig zijn. Met vergunningverlening en handhaving van de verleende milieuvergunningen en algemene milieuregels zorgen gemeenten ervoor dat het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk door bedrijfsactiviteiten worden aangetast. Andere instrumenten zijn het geven van voorlichting aan bedrijven en het stimuleren van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

De tabel geeft het aantal bedrijven in Nijmegen weer dat onder de Wet milieubeheer valt. Door het Activiteitenbesluit dat in 2008 is ingevoerd, is het aantal bedrijven dat meldingplichtig is vergeleken met 2007 flink afgenomen. Het is een overzicht van de acties voor vergunningverlening en handhaving die de gemeente in 2009 en de voorgaande jaren heeft uitgevoerd. Voor nadere uitleg: zie de begrippenlijst.