Groenprojecten

Het behoud van en de verbetering aan het groen in Nijmegen gebeurt via beleid en via aparte projecten. Dit laatste kunnen zelfstandige groenprojecten zijn, maar ook projecten die voortkomen uit woonmilieuverbetering of die ‘meeliften’ met andere projecten.

Beleid
•    Ook in 2016 hebben wij gewerkt aan de optimale afstemming tussen ons stedelijke groen en de ruimtelijke ontwikkelingen, en aan optimale afstemming van beheer,  sport, spel, initiatieven voor stadslandbouw en wensen voor eetbaar openbaar groen.
•    In 2016 hebben wij een bijdrage geleverd aan het gemeentelijke locatiegebonden evenementenbeleid, waarbij speciale aandacht voor de belangen van ons groen. Dit beleid is inmiddels vastgesteld.
•    Bij al onze ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten hebben we gezorgd voor de doorwerking van ons groenbeleid en van wetgeving zoals Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet, met als belangrijk oogmerk duurzame stedelijke ontwikkeling
•    Buiten onze gemeentegrenzen zijn wij onder meer nauw betrokken bij de realisatie van Park Lingezegen; daarbij werken wij samen met onze partners in de Gemeenschappelijke Regeling en in samenspraak met De Gebruikersraad Park Lingezegen aan de speerpunten voor de komende jaren. Inmiddels is in het park een viertal kleine voedselbossen gerealiseerd. In deelgebied De Woerdt ontplooit Stichting Akkers van Doornik op dat vlak veel initiatief, en de gemeente steunde de stichting financieel voor haar drukbezochte en succesvolle studiedag over natuurlijke landbouw, die circa 250 bezoekers trok.
Natuurmonumenten beheert voor gemeente Nijmegen en Vitens Heumensoord, totaal 500 hectare groot. Hier is in het najaar van 2015 een Noodopvang voor circa 3.000 vluchtelingen gecreëerd, hetgeen uiteraard de natuurbescherming voor een deel van Heumensoord goeddeels onmogelijk maakt. Met het COA zijn goede afspraken gemaakt omtrent beperking van schade en overlast en omtrent herstel achteraf. Na vertrek van de vluchtelingenopvang is naar ieders tevredenheid het herstel- en compensatieplan uitgevoerd.
In 2016 hebben wij verder gewerkt aan een nieuw beheerplan voor De Vier Perken/Westermeerwerk (buiten onze gemeentegrens), Driehuizen en Mariënbosch. Dit beheerplan stellen we in 2017 vast; vaststelling in 2016 bleek niet haalbaar.
•    Bij realisatie van groen- en waterprojecten staat participatie voorop. Veel tijd hebben we gestoken in actualisering van het beheer van de oevers van waterpartijen. Dit vereiste minutieus veldonderzoek.

Projecten
•    De besteding van de opbrengst van verkoop van een deel van Heumensoord hebben wij in 2016 voortvarend doorgezet met realisatie parklocatie Spechtstraat. In voorjaar 2017 wordt dit park feestelijk geopend.
•    In het kader van Woonmilieuverbetering is het voedselbos op locatie Noviokassen gerealiseerd, is in wijk Rozenbuurt meer ruimte voor groen gekomen, hebben we het in verval zijnde populierenbos aan de Streekweg voor de helft gerooid en opnieuw ingeplant, met een zeer divers assortiment, met name vruchtdragend ten behoeve van onder meer de das die er een burcht heeft; ook is er een poel met boomgaard aangelegd.
•    In het kader van Groen Verbindt zijn vele projecten gerealiseerd, de meeste op verzoek en met betrokkenheid van bewoners, zoals de feestelijke uitreiking van 200 fruitbomen aan nieuwe inwoners van Nijmegen Noord, verricht door de Stichting Co Bomen. Groen Verbindt leverde ook een financiële bijdrage aan het project Binnentuin Oude Weeshuis: een stenige binnenplaats is veranderd in een groen eldorado voor de buurt, waarbij ook de daken die afwateren richting binnentuin zijn afgekoppeld.
•    Wij werkten verder aan de projecten Donjon, renovatie Valkhofpark, bouw Natuur- en Cultuurhistorisch Centrum in de Stratemakerstoren/Bastei. Deze projecten zien we, samen met de brug over ’t Meertje, in onderlinge samenhang (Valkhofkwartier/Oostelijke Waalkade) en in samenhang met hun omgeving zoals Nijmegen omarmt de Waal en Waalweelde.

Tot slot: Nijmegen slaagde er in 2016 in om gekozen te worden tot European Green Capital 2018. Dit is ook voor het groen in en om de stad en voor de betrokkenheid vanuit de stad uitermate belangrijk.