Externe veiligheid

• Externe veiligheid speelt bij de opslag, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen en gassen, waaronder ook verkooppunten van vuurwerk.
• Nijmegen telt in 2016 nog drie bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen.
• Nijmegen heeft een lokaal extern veiligheidsbeleid opgesteld: aparte veiligheidsniveaus per gebiedstype (wonen, industrie en buitengebied).
• Geen handhaving nodig bij de verkoop van vuurwerk in 2016.

Externe veiligheid is een belangrijk onderwerp in het vierde Nationale Milieubeleidsplan, dat op gemeentelijk niveau om uitwerking vraagt. Het gaat om risico’s door bijvoorbeeld bedrijven en goederentransport, zoals ontploffingen en het vrijkomen van gas.

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
Nijmegen kende in 2016 drie bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (zie tabel 2.2). Alle drie de bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland. In 2014 was de gemeente Nijmegen nog bevoegd gezag voor twee bedrijven maar vanwege wijziging in wetgeving is dit in 2015 veranderd.

Tabel 2.2: Aantal risicobedrijven in Nijmegen

Soort risicobedrijf 2013 2014 2015 2016
- BRZO-bedrijven 3 3 3 3
- Bedrijven met grote ammoniak koelinstallaties 3 3 3 2
- LPG-tankstations 11 11 9 9
- Verkooppunten consumentenvuurwerk 13 13 11 11
- Overige bedrijven met extern risico 4 4 4 4
Totaal 34 34 30 29

De bedrijven en het transport waarbij in Nijmegen aspecten van externe veiligheid aanwezig zijn, zijn te vinden op de risicokaart (http://www.risicokaart.nl/). De gemeente Nijmegen stelt risiconormen op en controleert deze normen.

De ODRN voert nu namens de provincie haar inspectierondes bij de drie in Nijmegen gevestigde Brzo-bedrijven.
Bij deze inspecties is vooral gekeken naar de manier waarop er om wordt gegaan met risico’s en veiligheidsmaatregelen; of de juiste maatregelen zijn genomen, of de voorzieningen aanwezig zijn en of de maatregelen doen wat ze moeten doen.

Lokaal extern veiligheidsbeleid
Begin 2014 hebben we een lokaal extern veiligheidsbeleid vastgesteld. Hierin wordt voor de verschillende type gebieden binnen de gemeente (woongebieden, industrieterreinen en buitengebied) het gewenste veiligheidsniveau opgenomen. De geformuleerde uitgangspunten zullen worden toegepast bij alle gemeentelijke activiteiten en ontwikkelingen waarbinnen externe veiligheid een rol speelt (vergunningverlening en handhaving, routering vervoer gevaarlijke stoffen, ruimtelijk beleid, rampenbestrijding en risicocommunicatie).

Vuurwerkinrichtingen
In 2016 waren er binnen de gemeente Nijmegen elf verkooppunten voor vuurwerk actief. Dit aantal is iets verminderd ten opzicht van vorig jaar. De verkooppunten (allen met een opslag tot 10.000 kg) vallen onder de meldingsplicht.
Met betrekking tot de opslag en de verkoop van vuurwerk zijn in het jaar 2016 geen overtredingen geconstateerd die hebben geleid tot handhaving.