Handhavingprojecten

  • Handhaving vindt ook plaats in projectvorm, zelfstandig door de ODRN maar ook samen met andere partijen zoals bouwen, brandweer, politie en provincie. Voorbeelden hiervan is zijn integraal horeca, glastuinbouw en stookinstalalties.

Naast de milieuhandhaving van bedrijven via periodieke controles vindt milieuhandhaving ook in projectvorm plaats. Meestal nemen andere controlerende instanties zoals de brandweer, provincie, politie of waterschap deel aan deze (integrale) projecten, alsmede de discipline bouwen(ook ondergebracht in de ODRN).

Integrale handhaving horeca
In Nijmegen is het Horeca-actieteam (HAT) ingesteld. Vanuit het HAT worden alle aanvragen van horeca-ondernemers integraal opgepakt. Ook de bedrijfsbezoeken geschieden integraal met milieu, bouwen en brandweer. In 2016 zijn 69 integrale horeca-bezoeken uitgevoerd.

Glastuinbouw
In 2016 is gestart met het project glastuinbouw. De glastuinbouw branche is in het verleden niet diepgaand gecontroleerd omdat hiervoor de kennis ontbrak. Binnen de ODRN zijn twee specialisten aanwezig die de controles uitvoeren bij de glastuinbouwbedrijven. Doelstelling van het project is het vastleggen van de nulsituatie voor de glastuinbouw branche. Hiermee wordt bedoeld dat per bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt welke activiteiten worden uitgevoerd, welke installaties aanwezig zijn, welke lozingen plaatsvinden, of dit in overeenstemming is met de vergunde situatie en of uiteindelijk voldaan wordt aan de milieuwetgeving.

Stookinstallaties
De grote stookinstallaties (meer dan 100 kW) moeten periodiek gecontroleerd  worden op veiligheid, luchtemissies en energiezuinigheid. Voor ‘bedrijven’ is deze periodieke inspectie, door het uitgevoerde periodieke toezicht van de ODRN, gewaarborgd. Maar hoe zit het nu met woongebouwen waarvoor geen melding/vergunningplicht vanuit de milieuwetgeving geldt en dus niet periodiek gecontroleerd worden maar waar wel grote stookinstallaties aanwezig zijn? De ODRN heeft in 2016 hier projectmatig op gecontroleerd.
Naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat de woonstichtingen goed op de hoogte zijn van de noodzakelijke keuringen en inspecties die van toepassing zijn op de stookinstallaties en de brandstoftoevoerleidingen.

Van de aanwezige keuringsplichtige stookinstallaties (160) en brandstoftoevoerleidingen (90) voldoet respectievelijk 87% en 80% aan de eisen die gelden voor het inspecteren van de stookinstallaties en de brandstoftoevoerleidingen. Voor de stookinstallaties en brandstoftoevoerleidingen die niet voldoen is een handhavingstraject opgestart.