Spoor Duurzame Economie

De gemeente stimuleert bedrijven om mee te helpen om klimaatverandering tegen te gaan. De belangrijke speerpunten hierbij volgen hieronder.

Power2Nijmegen:
In Power2Nijmegen werken marktpartijen, maatschappelijke organisaties, particulieren en overheden gezamenlijk aan een transitie van fossiele naar duurzame energie. Op dit moment zijn er zo’n 400 deelnemers die 250 organisaties vertegenwoordigd. Hoe Nijmegen energieneutraal wil worden is beschreven in de Power2Nijmegen routekaart 2045.

Power2Nijmegen loopt nu sinds 2012. Ook in 2016 zijn er allerlei projecten uitgevoerd onder de vlag van Power2Nijmegen. Er is een zogeheten ‘zonneradar’ geplaatst bij de PV-installatie van ENGIE Nijmegen, waarmee de zon-opbrengst kan worden gemonitord voor toekomstig onderzoek én gebruik. En er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om energie uit voedselafval van de horeca te halen.

In 2016 hebben verschillende nieuwe projecten subsidie gekregen vanuit Power2Nijmegen. Voorbeelden hiervan zijn De Wijkfabriek, die een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar een mini-warmtenet met een biomassagestookte ketel in de Wolfskuilen het project ‘WattWinst’ dat MKB-bedrijven op no-cure-no-pay basis gaat helpen om met eenvoudige maatregelen energie te besparen. Deze projecten worden in 2016/2017 uitgevoerd.

Ook zijn er diverse, goed bezochte, bijeenkomsten georganiseerd. Een gezamenlijke bijeenkomst met Energie Made in Arnhem Netwerk trok maar liefst 300 deelnemers. Er zijn concrete projecten opgepakt op onder meer de thema’s verduurzamen woningvoorraad, e-mobility en verduurzamen van de zorg. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met ruim honderd bezoekers uit het Power2Nijmegen netwerk.

Steeds vaker organiseren partijen binnen het Power2Nijmegen netwerk zelf bijeenkomsten voor andere bedrijven over het thema duurzame energie en duurzame economie. Afgelopen jaar heeft de Rabobank in samenwerking met diverse gemeenten de Marktplaats Rijk van Nijmegen georganiseerd. Er zijn ruim twintig projecten gelanceerd, onder andere rondom het thema duurzaamheid. Dit heeft vervolg gekregen in de beweging “Rijk van Nijmegen ‘20-‘25”.

•    Handhaven Wet Milieubeheer & EED
Inmiddels wordt energiebesparing als een onderdeel van reguliere milieucontroles meegenomen.
Nieuw is de EED (European Energy Directieve). Deze Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren bij grote ondernemingen. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. In Nijmegen zijn 178 ondernemingen die vallen onder deze richtlijn. De audits worden door de ODRN beoordeeld.

•    Duurzame evenementen
In 2016 zijn er weer stappen gezet om de evenementen in Nijmegen verder te verduurzamen. We zijn in overleg met organisatoren en andere betrokken partijen hoe we de grotere evenementen verder kunnen verduurzamen, met name op het gebied van energie, afval en mobiliteit.

Kamp Heumensoord heeft een stagiair ingeschakeld om te onderzoeken hoe de mobiliteit op het militairenkamp tijdens de Vierdaagse verduurzaamd kan worden. In overleg met de DAR kijken we hoe we afval bij evenementen beter kunnen scheiden, zodat er zoveel mogelijk gerecycled kan worden. Daarnaast is er budget om de komende jaren evenemententerreinen verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door op nog meer locaties vaste stroomaansluitingen met groene stroom aan te leggen. Hierdoor zijn de evenementen op nog minder plekken afhankelijk van dieselaggregaten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en  Mojo Concerts / Event Design Holland (voorheen LOC7000) is afgesproken dat de partijen met elkaar naar manieren zoeken om duurzame concerten en festivals te organiseren.

•    Nijmeegs Energie Convenant
In 2013 is het nieuwe Nijmeegs Energie Convenant 2.0 ondertekend door negentien grote Nijmeegse organisaties en instellingen, waaronder de gemeente Nijmegen. Met de ondertekening van dit convenant beloven de partijen om de uitstoot van CO2 in de eigen bedrijfsvoering stevig terug te dringen. De meeste deelnemers legden zich opnieuw vast op een doelstelling van 3% besparing gedurende 3 jaar. In 2016 hebben de deelnemers gezamenlijk 18% CO2 gerealiseerd. Ook zijn voorbereidingen getroffen om het NEC volgend jaar voor de derde keer voort te zetten.

•  Circulaire en biobased economie
Afval bestaat niet, maar is een grondstof voor nieuwe producten. We noemen dat circulaire economie.
Steeds meer bedrijven, onderzoekinstellingen en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (met uitbreiding naar Wageningen) bundelen op dit gebied de krachten.
Het regionale innovatieproject De Groene Hub, een deeluitwerking van het Biobased Innovation Cluster Oost-Nederland (BICON), ondersteunt deze ontwikkeling.

In 2016 is een ambitiedocument opgesteld voor de regio Rijk van Nijmegen. Voor de vier regionaal sterke sectoren (maakindustrie, zorg, afval en bouw) zijn analyses van de stofstromen gemaakt en zijn projecten benoemd. Voor de uitvoering worden gelegenheidscoalities samengesteld en een procesregisseur aangesteld in opdracht van een Stuurgroep bestaande uit bestuurders van gemeente Nijmegen, MARN, Dar en ARN BV. In 2016 is ook geïnvesteerd in kennis van de Radbouduniversiteit, om zodoende de kennis over nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De gemeente Nijmegen, Arnhem, Duiven, Renkum en Lingewaard hebben nauwer samengewerkt om vijf innovatiehubs (oa het Engieterrein en IPKW Arnhem) verder te ontwikkelen tot innovatieve hot spots in energie en circulaire economie.