Spoor Duurzame mobiliteit

Nijmegen staat op de kaart met duurzaam vervoer. In 2016 hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet om onze regio koploper te laten zijn in duurzaam vervoer. Dit in samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC.

Snelfietsroutes
In 2016 zijn onder andere de volgende fietsroutes  aangelegd of geoptimaliseerd:
- Hatertseveldweg fase 1
- Streekpad (bij gemeentegrens Wijchen)
- Nelson Mandelaplein (fietsoversteek tussen Neerbosch Oost en station Goffert)
- Keizer Traianusplein
- Griftdijk Zuid fietsstraat
- deel Rijnwaalpad langs Cinemec

Ons beleid om samen met de regio het fietsgebruik te stimuleren is succesvol gebleken: mede dankzij alle investeringen in nieuwe snelfietsroutes en fietsinfrastructuur en stallingen is het fietsgebruik naar het werk en de binnenstad de afgelopen jaren flink gestegen. Ook nationaal en internationaal wordt deze ontwikkeling erkend getuige het feit dat het Velocitycongres in 2017 in de regio Arnhem Nijmegen wordt georganiseerd én Nijmegen is uitgeroepen tot Fietsstad 2016!
We kennen we een relatief zeer hoog fietsgebruik en we voorzien dat het fietsgebruik de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Nieuwe aandachtspunten voor de toekomst zijn dan ook: hoe om te gaan met drukte op fietspaden, de plek van de brom/snorfietser, de plek van snelle fietsers (elektrische fietsen, speed pedelecs) en de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen (stations, binnenstad).

•    Blijvende samenwerking op Energietransitie, Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie
Energietransitie, Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie, voorheen De Groene Kracht en De Groene Hub, zijn de drie hoofdonderwerpen in de Investeringsagenda van het Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen.
Op het gebied van de energietransitie hebben de 20 regiogemeenten en de provincie met elkaar de komende energie opgave besproken. Er wordt een toename van elektriciteit verwacht, omdat het aardgas wordt uitgefaseerd,(waardoor de vraag naar warmte en elektriciteit gaat toenemen)en er steeds meer in elektrische voertuigen wordt gereden. Dit is een opgave die de regiogemeenten gezamenlijk willen uitwerken.
Op het gebied van duurzame mobiliteit werken de provincie, de gemeenten Arnhem en Nijmegen een gezamenlijke agenda uit voor een toekomst van het duurzame OV , het doelgroepenvervoer, het zware vervoer (binnenvaart en transport), stedelijke distributie en de brandstoffenmix (elektriciteit, groen gas, LNG, waterstof).
Circulaire Economie is op zowel het niveau van het Rijk van Nijmegen als op het niveau van de regio uitgewerkt. Binnen het Rijk van Nijmegen is een strategische agenda opgesteld door een Stuurgroep bestaande uit Gemeente Nijmegen, MARN, Dar en ARN. Voor de vier sectoren zijn analyses en maatregelen opgesteld: de maakindustrie, de bouw, de zorg en de afvalsector.
Op het niveau van de regio heeft De Groene Hub vervolg gekregen om de circulaire economie op vijf innovatiehubs uit te werken: TPN-West (w.o. Engie terrein), Innofase Duiven, papierindustrie Renkum, agrocluster Lingewaard en IndustriePark Kleefse Waard Arnhem.

•    Doelgroepenvervoer
De Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen organiseert vanaf  september 2016 namens negentien gemeenten het vervoer voor bijzondere groepen, (o.a. het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet). De gemeenten hebben in 2016 besloten de optie duurzame voertuigen te lichten. Voor het vervoersysteem AVAN  (Aanvullend openbaar Vervoer regio Arnhem Nijmegen) worden 7% elektrische, 88% groengas en nog maar 5% dieselvoertuigen ingezet. Totaal gaat het om 232 voertuigen.

•    Logistiek
Gemeente Nijmegen heeft in 2014 de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Met steun van het Ministerie worden logistieke projecten uitgewerkt, zoals de binnenstaddistributie, bouwlogistiek en vervoer van afvalstoffen. Concreet is in 2016 de pilot bouwlogistiek op de campus Heijendaal gestart. De HAN inventariseert de te verwachten bouwstromen, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen verkent de mogelijkheden van een omgevingsvergunning en de Radboud Universiteit de mogelijkheden van een duurzamere aanbesteding. Dar onderzoekt de mogelijkheden om de afvalstromen van en naar het centrum beter en schoner te organiseren, onder meer met elektrisch vervoer. Bij Dar zijn, naast de al 4 rijdende vrachtwagens voor afvalinzameling die al op CNG rijden, nog eens 2 vrachtwagens aangeschaft. Daarnaast zijn in 2016 diverse elektrische personenauto’s aangeschaft. Tot sloten rijden ook aantal wagens voor het legen van prullenbakken op CNG.

•    Laadpalen
In 2016 zijn op basis van aanvragers in totaal 31 laadpalen gerealiseerd in de openbare ruimte. Deze palen hebben allemaal twee aansluitingen waardoor er nu plek is voor 60 auto’s. Tot de zomer van 2017 verwachten wij op basis van aanvragers en budget nog ongeveer 10 laadpalen te plaatsen. In 2017 zal de huidige concessie voor het plaatsen van laadpalen door Engie aflopen. In 2016 is met de projectgroep openbaar laden GLD, besloten om in 2017 een nieuwe concessie op de markt te zetten voor het plaatsen van laadpalen in Gelderland.

•    Binnenvaart
In Nijmegen is differentiatie van haventerreinen voor schone binnenvaart ingevoerd. Vanaf 2016 zijn schone schepen extra welkom. Schepen met een Green Award krijgen 15% korting op de havengelden. Deze schepen zijn schoner, stiller en zuiniger. Hiermee stimuleert de gemeente de ontwikkeling van duurzame scheepvaart.

Eerder was al in Arnhem en in de Nijmeegse Waalhaven walstroom gerealiseerd. De gemeente Nijmegen startte een pilot in 2016 voor inzet van een mobiele walstroomgenerator, die werkt op groengas.

In 2016 is ook het Europese projectvoorstel CLINSH toegekend, nadat een eerdere aanvraag op procedurele gronden werd afgewezen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

In 2014 is het project LNG aan Rijn en Waal uitgevoerd door de stadsregio, EnergieAgentur en onderzoeksbureau DST (universiteit Duisburg Essen) onder projectleiding van Energy Valley. In 2015 hebben deze partijen gewerkt aan het opzetten van een vervolgproject in het kader van het nieuwe Interregprogramma. Provincie Gelderland neemt hieraan deel als opvolger van de stadsregio. Nadat zomer 2015 het projectidee positief werd beoordeeld is begin 2016 de definitieve aanvraag ingediend onder de naam LNG PILOTS door een consortium van 35 partijen uit Nederland en Duitsland. In het project wordt gewerkt aan LNG-infrastructuur in het grensgebied, aan innovatieve technieken, aan productie van bio-LNG en aan harmonisering van richtlijnen en procedures aan beide kanten van de grens.