Nijmegen-West Weurt

• Gezamenlijke aanpak met Kronenburger Forum krijgt vervolg in deze collegeperiode.
• Bewoners uit Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost en Waterkwartier overleggen met gemeente over metingen van milieu-effecten van de Stadsbrug.
• Milieusituatie en –beleving in Nijmegen-West Weurt is verbeterd.
• TPN-West is innovatief bedrijventerrein.
Kronenburger Forum
Na de afronding van het programma in 2010 is besloten om bedrijven, bewoners- en milieuorganisaties te blijven informeren over de milieukwaliteit. Het Kronenburger Forum is in 2016 twee keer bijeen geweest en heeft er bij de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen op aan gedrongen om het meetnet fijn stof, de website met ‘realtime’ informatie en de dialoog in de komende jaren voort te zetten. Het Kronenburger Forum wil gevraagd en ongevraagd advies geven aan de colleges van gemeenten Nijmegen en Beuningen in de komende jaren. Hiermee willen ze bereiken dat de informatievoorziening over bestemmingsplannen, externe veiligheid en individuele vergunningen goed geregeld is.

Werkgroep West wil groene buffer
Eerder zijn in overleg met de werkgroep West Wil Groene Buffer afspraken gemaakt over uitwerking en uitvoering van de motie West krijgt een Groene Buffer (september 2012).

In de motie roept de Raad het college op om:
1.    Na oplevering van de Energieweg en de Stadsbrug de Oversteek voor een periode van minstens 5 jaar de intensiteit, samenstelling en doorstroming van het verkeer op de Energieweg en Neerbosscheweg te meten en de effecten op luchtkwaliteit en geluid te monitoren.
2.    Bij het monitoren de bewoners een volwaardige rol te geven en hen ook bij de keuze van de te treffen maatregelen te betrekken.
3.    Een ‘groenfonds’ te vullen met een bedrag van 1 miljoen euro uit de exploitatie van de Stadsbrug zodat indien de effecten van het verkeer een verslechtering laten zien op luchtkwaliteit (over de norm) en op geluid (slechter dan nu het geval is) aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden.
4.    Indien het in 2018 niet nodig blijkt om aanvullende maatregelen te treffen, samen met de bewoners een plan te maken om dit groenfonds in te zetten voor groen

Informatievoorziening
Er is met bewoners van West overeenstemming over een programma van monitoring van geluid, lucht en verkeer en ook over de wijze waarop de resultaten van de metingen zullen worden geïnterpreteerd. Hierbij is ook afgesproken bij welke (dreigende) overschrijdingen het nemen van maatregelen zal worden voorgesteld Voor bewoners is het belangrijk dat voor verkeer, geluid en lucht meetgegevens voorhanden zijn, om te kunnen beoordelen of deze aansluiten bij berekende waarden die jarenlang door de gemeente zijn gepresenteerd. Deze informatie is terug te vinden op de website www.westenweurt.nl. In bestaande wijkoverleggen wordt desgevraagd toelichting gegeven. Bij de bepaling van de agenda hebben de bewoners het initiatief.

Tussentijdse resultaten
Verkeerstellingen Nijmegen- West
Via meerdere systemen wordt informatie gewonnen over het verkeer (GSM, Bluetooth, GPS-systemen, detectie bij verkeerslichten). Met behulp van deze big data hebben we een beeld van de hoeveelheid passerende motorvoertuigen over de Energieweg. Na een sterke toename van het verkeer op de Energieweg in 2014 (10 tot 15% ter hoogte van het Gaziantepplein en 38% ter hoogte van het Industrieplein), zien we in 2015 een stabilisatie van het verkeer. Op de Energieweg constateren we een lichte toename van het verkeer, slechts 2%. Dit komt overeen met de verwachte ontwikkeling in de mobiliteit.

Geluidsbelastingen
De gemeente en de bewoners hebben afgesproken dat er maatregelen worden getroffen als de geluidsbelasting met meer dan 1,5 dB stijgt ten opzichte van de situatie in 2007. Metingen moeten samen met de verkeerstellingen over een heel jaar een reëel beeld geven van de geluidbelasting in dat jaar. Zodoende is er een beeld van de geluidbelasting in 2007, 2013 en 2014 en 2015. Eind april 2017 zijn de meetresultaten over 2016 te verwachten. In overleg met de actiegroep West Wil Groene Buffer zijn er zeven meetlocaties gekozen om het geluid van de Neerbosscheweg en de Energieweg te monitoren.

In 2015 is de geluidsbelasting op alle meetpunten toegenomen ten opzichte van 2014. Bij vier meetpunten blijft de geluidsbelasting onder het niveau van 2007. Bij het meetpunt Dorpsstraat 98 (0,2 dB) neemt de geluidsbelasting minimaal toe ten opzichte van 2007. Bij de Mayasalaan 15 (+1,63dB) en de Energieweg 19 (+2,99dB) neemt de geluidsbelasting met meer dan 1,5dB toe ten opzichte van het niveau van 2007. Voor het meetpunt Energieweg 19 kan worden gesteld dat de overschrijding van de 1,5dB-grens structureel van aard is. In 2014 lag de geluidsbelasting hier namelijk ook al 2,64dB boven het niveau van 2007. Deze structurele toename wordt vermoedelijk veroorzaakt door vervuild of versleten asfalt.

De meetresultaten worden tevens gebruikt om de verkeersmodellen te ijken. Met deze geijkte verkeersmodellen is de geluidsbelasting op alle rekenpunten uit het model van 2007, het referentiemodel, berekend. Eind juni 2017 zijn de rekenresultaten van 2016 te verwachten. Het algemeen beeld is dat de geluidsbelasting door de Energieweg en, in sterkere mate, de Neerbosscheweg is toegenomen. Bij enkele adressen (circa 13%) is de geluidsbelasting toegenomen ten opzichte van 2007. Bij circa 7% van de adressen betreft dit een toename groter dan 1,5dB. Deze adressen liggen niet in elkaars nabijheid.

Metingen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5)
In overleg met bewoners waren per 1 januari 2013 enkele meetpunten voor stikstofdioxide in de buurt van de Energieweg en de Neerbosscheweg toegevoegd, ten koste van enkele bestaande meetpunten in de rest van Nijmegen.

Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof is ongewijzigd. In de vorige rapportage meldden wij dit meetnet per juli 2016 zou stoppen vanwege bezuinigingen en dat er ter vervanging nieuwe vormen van meten zouden worden uitgerold. Het meetnet fijn stof is, bij gebrek aan alternatieven, nog niet gestopt. Het huidige meetnet wordt in stand gehouden tot het nieuwe meetnet operationeel is. Het nieuwe meetnet kent vele voordelen: meer meetpunten, herkenbare meetpunten bij woningen, minder arbeidsintensief.

Gemeten waarden van fijn stof (PM10 en PM2,5) laten de laatste jaren een stabilisatie zien op een relatief laag niveau, rond 13ug/m3 jaargemiddeld voor PM2,5 en rond 20 ug/m3 jaargemiddeld voor PM10. Er is geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien.

Gemeten waarden van stikstofdioxiden (NO2) laten in 2015 en 2016 een verdere lichte daling of stabilisatie zien. De lichte stijging die in 2014 was te zien bij het meetpunt aan de Energieweg is in 2015 teniet gedaan. Voor NO2 is er geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien.

Milieusamenwerking succesvol
Het bedrijventerrein TPN-West, dat oorspronkelijk bekend stond als probleemgebied, ontwikkelt zich nu tot een innovatiegebied op het vlak van milieuvriendelijke logistiek en energie. Deze samenwerking met alle betrokkenen heeft daarbij geïnspireerd tot diverse nieuwe projecten, die nu voortgaan met eigen financiering, dynamiek en eigenaar, zoals:
•    Schone brandstoffen (rijden op LNG en groen gas, elektrisch rijden). Het bedrijf ENGIE wil bij de centrale in Nijmegen een duurzaam energiepark realiseren, waar onder meer LNG getankt kan worden. LNG wordt gezien als de enige bedrijfseconomisch haalbare schone brandstof voor transport en binnenvaart. De gemeente Nijmegen is daarbij partner maar ook bevoegd gezag om de veiligheidsrisico’s te bewaken. Het Kronenburger Forum zal één van de platforms zijn om de ontwikkelingen te volgen en de colleges van Beuningen en Nijmegen te adviseren.
•    Verbeterde klachtenregistratie en –afhandeling.
•    Er zijn verschillende positieve resultaten behaald in 2016. Zo is het communicatieprotocol, opgesteld door de ODRN en de tien belangrijkste bedrijven in West en Weurt, uitgewerkt. Daarnaast is er gezamenlijk met de gemeente Beuningen, in nauwe samenwerking met omwonenden en bedrijven, een start gemaakt met het opstellen van een Omgevingsvisie voor het industriegebied TPN-West.