Activiteiten

•    Verontreinigingen die risico’s opleveren voor 2020 gestart met saneren
•    Saneringen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen door derden en door gemeente
•    Wettelijke taken; afhandelen beschikkingen en meldingen
•    Adviezen bij aan- en verkoop, bouwvergunningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen
•    Bodeminformatiesysteem
•    Grondverzet
•    Verbreding naar ondergrond een onderlinge integratie van ondergrondthema’s

Spoedlocaties
In het kader van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn wij verder gegaan met onderzoek bij locaties, waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is, die voor risico kan zorgen (risico’s voor mensen of voor verspreiding via grondwater). Deze locaties worden spoedlocaties genoemd en moeten in 2020 gesaneerd of beheerst zijn.

Er is een aantal locaties in beeld waarvoor sanering binnen afzienbare tijd moet worden uitgevoerd, omdat er sprake is van verspreidingsrisico’s, waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is. In het kader van handhaving van deze saneringsplicht hebben wij ingezet op onderhandeling. Daarbij hebben we het juridisch instrumentarium achter de hand.

Saneringen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
De meeste saneringen vinden plaats in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak gaat het om verontreinigingen die geen risico’s opleveren. Zo zijn er in 2016 saneringen uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van het Waalfront, de renovatie van de Rozenbuurt, de aanleg van het voedselbos (Bredestraat) en nieuwbouw aan de Fenikshof.

Wettelijke taken; afhandelen beschikkingen en meldingen
Voor alle saneringen moet een BUS-melding of saneringsplan bij ons ter goedkeuring worden ingediend. In 2016 hebben wij in dat kader 6 beschikkingen opgesteld en 38 meldingen in het kader van BUS beoordeeld (14 evaluatieverslagen, 17 BUS tijdelijk uitplaatsen en 7 BUS Immobiel)

In 2016 zijn 3 nieuwe bodemverontreinigingen gemeld. Op twee locaties is de verontreiniging gesaneerd, de andere is nog in uitvoering.

Adviezen bij aan- en verkoop, bouwvergunningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen
Wij geven adviezen in het kader van bestemmingsplanwijzigingen, bij grote projecten in het ruimtelijk domein en ten aanzien van de inrichting en beheer van de openbare ruimte(intern), bouwvergunningen, milieuvergunningen (beide ODRN) en aan- en verkoop van grondpercelen door gemeente Nijmegen.

Het bodeminformatiesysteem en de Milieuatlas
Alle gegevens uit bodemonderzoeken worden opgeslagen in het bodeminformatiesysteem. Via de zogenaamde ‘Milieuatlas’ heeft iedereen toegang tot deze gegevens. Burgers, makelaars, notarissen, banken etc. kunnen dus zelf via internet de bij ons bekende bodeminformatie opzoeken. De Milieuatlas op internet is goed te vinden en wordt goed bezocht.

Bodemonderzoeken naar soort 206
Verkennend bodemonderzoek 56
Nader bodemonderzoek 21
Saneringsplan 14
Evaluatierapport 32
Monitoring 3