Spoor energieneutrale stad

•    Per 2016 hebben we de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen (PEM) voor particulieren beëindigd. Tegelijkertijd hebben we de Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren uitgebreid, zodat nieuwbouwwoningen  ook in aanmerking komen. Ook non-profit instellingen kunnen geld lenen om hun panden energiezuiniger te maken.
•    In 2016 is met de bouw van de vier windturbines van windcorporatie Windpower gestart en in december zijn ze inwerking getreden.
•    Inmiddels zijn in de Waalsprong en Waalfront 4.188 woningequivalenten aangesloten op het warmtenet. Samen krijgen ze 0,11 Peta Joule aan warmte geleverd in plaats van aardgas. Ook is de verkenning uitgevoerd om het warmtenet door te trekken naar het stationsgebied en daaruit blijken voldoende kansen.
•    We hebben samen met de woningcorporaties een onderzoek gedaan  naar duurzame alternatieven voor aardgas voor de huurwoningen en hebben deze per stadsdeel in beeld gebracht.

•    Regionaal Loket Duurzaam Wonen Plus
Het loket Duurzaam Wonen Plus is het aanspreekpunt voor inwoners die op zoek zijn naar informatie over het verduurzamen van hun eigen huis, zoals het aanschaffen van zonnepanelen of het isoleren van hun woning. Het loket geeft gratis onafhankelijk en persoonlijk advies, informatie over duurzame maatregelen én financieringsmogelijkheden. Sinds oktober is het Loket Duurzaam Wonen geregionaliseerd, waardoor niet alleen woningeigenaren uit Nijmegen maar ook uit gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen bij het Loket terecht. Inwoners kunnen het loket bezoeken of surfen naar het digitale loket www.duurzaamwonenplus.nl. Met de regionalisering van het loket is een doel uit het landelijk SER Energieakkoord gerealiseerd. De regionalisering is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de rijksoverheid.

•    Duurzaamheidslening als alternatief voor subsidie
Per 2016 hebben we de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen (PEM) voor particulieren beëindigd. Hoewel de subsidieregeling is gestopt lijken particuliere woningeigenaren onverminderd aandacht te hebben voor het energiezuiniger maken van de woning. Mensen maken gebruik van de Duurzaamheidslening, zij het minder dan van de PEM, maar niet iedereen wil of hoeft immers te lenen om te investeren in een zuinigere woning. Ook bij het Loket Duurzaam Wonen blijven mensen zich melden voor vragen advies en is het aantal contactmomenten nog steeds gemiddeld 100 per maand.

•    Windmolens draaien
In 2016 is met de bouw van de vier windturbines van windcorporatie Windpower gestart en in december zijn ze inwerking getreden. Windpower Nijmegen is een organisatie van burgers die duurzame energie willen realiseren in de regio Nijmegen. De coöperatie – bestaande uit ruim 1.500 leden – heeft 3,5 miljoen eigen vermogen opgebouwd, waarmee de financiering van de turbines rond is gekregen.

•    Energieafspraken woningcorporaties
In 2016 had 37% van de corporatiewoningen een label A of B. In 2015 was dat nog 32%.

In december hebben we met de zeven corporaties en de huurdersbelangenverenigingen de prestatieafspraken ondertekend. Het geheel van afspraken over duurzaamheid heeft Nijmegen de landelijke “StookjeRijktrofee 2016” opgeleverd vanwege de groenste prestatieafspraken. De landelijke ambitie om sociale huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B te krijgen, halen de Nijmeegse corporaties. Een aantal van hen sneller. In de overeenkomsten is de afspraak vastgelegd dat een tripartite proces wordt gestart waarin de partijen samen scenario’s ontwikkelen, die zicht geven op de haalbaarheid van een energieneutrale huurwoningvoorraad.

Ook dit jaar hebben we de woningcorporaties weer ondersteund bij het versneld verduurzamen van de sociale huurwoningen, en hebben we hiervoor in 250.000 euro in programma Duurzaamheid gereserveerd. We hebben de woningcorporaties gevraagd plannen in te dienen, waarin ze extra of versnelde inspanningen ten opzichte van de huidige plannen  doen, om sociale huurwoningen in Nijmegen te verduurzamen.

We hebben dit jaar Talis en Portaal een bijdrage toegekend.  Talis heeft dit jaar drie hoogbouw-complexen in de Aubade-, Symfonie- en Nocturnestraat in Neerbosch Oost grootschalig gerenoveerd. De 224 woningen stijgen met de geplande maatregelen van een energielabel G/F naar energielabel B. Talis heeft een projectvoorstel ingediend, waarmee de woningen een energielabel A bereiken. Voor dit extra stuk hebben we een financiële bijdrage geleverd.

Portaal wil twee seniorencomplexen met energielabels D/E in de wijk Zwanenveld renoveren tot Nul-op-de-Meter (energienotaloze) wooncomplex. De 131 woningen worden tevens levensloopgeschikt gemaakt.  Om beide complexen naar NOM te krijgen zijn innovatieve aanpassingen aan het gebouw nodig, die extra investeringen vragen. Portaal moet het dakoppervlak vergroten (ten behoeven van zonnepanelen), zonnepalen aanbrengen in de gevel, de installaties (warmtepomp) aanbrengen in de gevel zodat dit niet ten koste gaat van de woonruimte en het aanbrengen van een compact isolatiesoort zodat de doorgangen voldoen aan de eisen van levensloopbestendigheid

In 2016 zijn Standvast Wonen en De Gemeenschap aan de slag gegaan met de uitvoering van het project Duurzaam Hengstdal, waarvoor zij in 2015 een financiële bijdrage hebben gekregen.
Een kwartiermaker is ingeschakeld om de wijk Hengstdal te verduurzamen door het opzetten van pilotprojecten, samen met bewoners en marktpartijen. Projecten op het gebied van zonnepanelen en buurtmoestuinen lijken kansrijk te zijn.

Ook de Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN) heeft een bijdrage gekregen. De SSHN heeft daarmee proeven gedaan met aanpassingen aan de installaties. Bij 2 van 4 proeven is  in de complexen Hoogeveldt en Galgenveld daadwerkelijk energie bespaard. De energiebesparing wordt direct in de servicekosten verwerkt, waardoor de huurders lagere woonlasten hebben.

•    Verduurzamen sportverenigingen
Afgelopen drie jaar hebben we bijna dertig sportverenigingen ondersteund met het nemen van energiebesparende maatregelen. Afgelopen jaar lag de focus op het stimuleren van de clubs om met behulp van de landelijke subsidieregeling voor sportverenigingen concrete duurzaamheidsinvesteringen te doen in accommodaties waarvan de clubs ook zelf eigenaar zijn. In 2016 heeft een tennisvereniging 64 zonnepanelen geplaatst en zes verenigingen hebben een subsidieaanvraag voor 2017 ingediend.