Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit

  • Uitvoeringsprogramma beschrijft luchtmaatregelen.

Volgens schattingen van het RIVM overlijden in Nederland jaarlijks 1800 mensen vervroegd door kortdurende piekblootstellingen aan fijn stof. De langdurige blootstelling aan (gemiddeld lagere concentraties) fijn stof leidt in Nederland tot een gemiddelde levensduurverkorting van ca. 12 maanden. In de Wet milieubeheer staan kwaliteitsnormen voor zes stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken. Voor vier van deze stoffen (benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide en lood) zijn in Nijmegen geen overschrijdingen te verwachten. In 2016 heeft I&M aan de hand van berekeningen gerapporteerd (via de monitoringstool)over de luchtkwaliteit in Nijmegen in 2015. Uit deze landelijke monitoringstool (met lokale invoergegevens) blijkt dat in Nijmegen de normen voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in 2015 niet worden overschreden. In bijgaande grafiek is het aantal kilometer weg met overschrijding voor NO2 weergegeven.

In verband met meteorologische omstandigheden en ontwikkelingen in Waalfront en –sprong en De Oversteek is dit geen garantie dat we voortaan daadwerkelijk voldoen aan de wettelijke normen voor met name NO2. Vanwege de overschrijding voor NO2 is in januari 2010 voor de jaren t/m 2014 een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld met maatregelen die zorgen voor terugdringing van deze overschrijding. Vanwege verlenging van het landelijke NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is ook dit uitvoeringsprogramma verlengd. Verdere uitvoering van deze maatregelen is nodig voor meer zekerheid om te blijven voldoen aan de wettelijke normen voor NO2.
In verband met meteorologische omstandigheden en ontwikkelingen in Waalfront en –sprong en De Oversteek is dit geen garantie dat we voortaan daadwerkelijk voldoen aan de wettelijke normen voor met name NO2. Vanwege de overschrijding voor NO2 is in januari 2010 voor de jaren t/m 2014 een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld met maatregelen die zorgen voor terugdringing van deze overschrijding. Vanwege verlenging van het landelijke NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is ook dit uitvoeringsprogramma verlengd. Verdere uitvoering van deze maatregelen is nodig voor meer zekerheid om te blijven voldoen aan de wettelijke normen voor NO2.

Roetreductienorm en bijbehorend maatregelenpakket
Ook als we aan de wettelijke normen voldoen is er nog veel te winnen op het gebied van gezondheid en de daarmee samenhangende maatschappelijke kosten door de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Het gaat daarbij met name  om het terugdringen van roet. In 2016 is door de gemeenteraad besloten de roetreductienorm vast te stellen met het doel om de gezondheid van inwoners te verbeteren. De roetreductienorm houdt in dat we in 2022 40% minder roet willen hebben dan in 2016. Ook besloot de gemeenteraad te starten met uitwerking van een maatregelpakket om de roetreductienorm te bereiken en uitwerking van een monitoringsprogramma om de voortgang te bewaken.