Grondverzet

•    Hoeveelheden

Grondverzet
De  Nota Bodembeheer van 2012 maakt het mogelijk om binnen de Gemeente Nijmegen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze licht verontreinigde grond als bodem te hergebruiken.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldingen vanaf 2011 tot en met 2016 in kader van het Besluit Bodemkwaliteit. In de tabel is voor de jaren 2013 tot en met 2015 een extra kolom opgenomen voor het project Dijkteruglegging Lent, vanwege de grote hoeveelheden grond die in dit project zijn toegepast.
De totale hoeveelheden toegepaste grond binnen de gemeente Nijmegen liggen vele malen hoger dan in de tabel wordt aangegeven. Dit komt doordat bij het melden van toepassingen met “schone” grond geen hoeveelheden hoeven te worden aangegeven.

Meldingen grondverzet in kader van Besluit bodemkwaliteit

 

2013 2013 DTL 2014 2014 DTL 2015 2015 DTL 2016
Aantal meldingen 41 103 66 68 51 3 95
Hoeveelheid (in tonnen) 17.485 ±656.651 m³ ±46.862 m³ ±49.599 m³ ±65.547 

±51.190 m³ 187.637 M3

Verbreding naar en integratie van ondergrondthema’s
Het eerder genoemde Convenant Bodem en ondergrond, maar ook de Omgevingswet vragen ons om de ondergrond duurzaam en efficiënt te gaan beheren en gebruiken. Het gaat hierbij naast het beheer van de bodemkwaliteit om het benutten van de kansen die er zijn om een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen als energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, natuur en klimaatmitigatie en –adaptatie. We worden als gemeente geacht om bij het opstellen of actualiseren van onze ruimtelijke plannen de ondergrond zoveel mogelijk te betrekken. De boven- en ondergrond moeten daarbij als één geheel worden beschouwd (3D-ordening). Ook anderszins moeten we invulling geven aan een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond”

Wij verkennen de mogelijkheden om dit verder vorm te geven in het kader van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.