Waterbeleid en communicatie

•    We hebben uitvoering gegeven aan het in 2015 geactualiseerde Afvalwaterakkoord met waterschap Rivierenland, met afspraken over de inzameling, transport en zuivering van stedelijk afvalwater en hemelwater.
•    Het Waterservicepunt (WSP) en de website www.waterbewust.nl informeren over hemelwaterafkoppeling, stedelijk waterbeheer en de aanleg van groendaken. Het WSP fungeert sinds 2009 ook als grondwater- en hoogwaterloket. In 2016 is het Water-servicepunt weer gescheiden van het Loket Duurzaam Wonen.
Het waterbeleid van de gemeente Nijmegen is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2023, het Waterplan Nijmegen 2001 (Nijmegen-Zuid) en het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong (2009).
Het waterplan voor Nijmegen-Zuid stuurt het waterbeheer aan in de vijvers Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch. Dit water-plan liep tot en met 2015, met een uitloop in 2016. Het waterbeleid is nu verankerd in het nieuwe GRP 2017-2023. Hierin zijn zes ambities geformuleerd op het gebied van: 1) klimaatadaptatie, energie en grondstoffen; 2) samenwerking en dienstverlening; 3) beperken regenwateroverlast; 4) beperkt houden gezondheidsrisico; 5) tegengaan structurele grondwateroverlast; 6) optimaliseren van beheeractiviteiten.

Afvalwater
In 2016 hebben we uitwerking gegeven aan het in 2015 geactualiseerde Afvalwaterakkoord met waterschap Rivierenland. Dit akkoord regelt duurzame inzameling, transport, zuivering en verwerking van stedelijk afvalwater en hemelwater. Met ingang van 2014 voldoet Nijmegen met duurzame maatregelen aan de doelstellingen voor de reductie van de vuilemissie van de riolering.

Voor de regionale samenwerking in de afvalwaterketen is de intentieverklaring van 2012 in 2013 uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst met de buurgemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek en waterschap Rivierenland. Hiermee geven we invulling aan de afspraken over doelmatig beheer van de afvalwaterketen, zoals die in 2011 landelijk gemaakt zijn in het Bestuursakkoord Water. De samenwerking is daarmee ook inhoudelijk op gang gebracht. Sinds medio 2014 is de samenwerking ook vorm gegeven met gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen.

Klimaatadaptatie
In 2015 is in regionaal verband met alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal onderzocht wat de effecten zijn van klimaatverandering. Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland trekken in dit project samen met gemeente Nijmegen. Waar treedt er (regen)wateroverlast op? Waar zijn er watertekorten en/of waterkwaliteitsproblemen voor de landbouw en het stedelijk groen? Waar is sprake van hittestress? In fase 1 is een regionale knelpunten & kansen-kaart gemaakt met bijbehorend rapport. In fase 2 (start 2017) zullen klimaat-ateliers volgen in alle gemeenten en bij waterschap en provincie om gedetailleerder de knelpunten, maar ook de kansen in beeld te brengen. Het uiteindelijk doel voor alle partijen is om een klimaat-adaptatiestrategie op te stellen voor de regio en daarna ook in elke gemeente conform de doelen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Deze klimaatadaptatiedoelen staan straks ook in de Omgevingsvisie.

Waterservicepunt en website
Het Waterservicepunt werkt als helpdesk en verzorgt een website (www.waterbewust.nl). Het servicepunt geeft actief informatie over afkoppeling van regenwater en over aanleg van groendaken. Ze is betrokken bij het stedelijk waterbeheer in Nijmegen en de bewonersparticipatie bij de herinrichting van de vijvers. Sinds 2009 fungeert het Waterservicepunt ook als informatieloket voor grondwater en hoogwater op de rivier.
In 2016 is het Waterservicepunt weer gescheiden van het Loket Duurzaam Wonen.