Hemelwater

  • We blijven, risicogestuurd en kostenbewust, werk maken van het beperken van regenwateroverlast en het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering.
De gemeente wil niet dat schoon hemelwater onnodig wordt vervuild door het via de vuilwaterriolering af te voeren. Daarom koppelt zij van verhard oppervlak afstromend hemelwater af van de gemengde riolering. Het hemelwater dat in de grond zakt vult de grondwaterstand aan (drinkwaterwinning) en voorkomt bij piekbuien een te grote belasting van het rioolstelsel. Bij de nieuwbouwplannen bijvoorbeeld in de Waalsprong wordt hier streng op gelet door het waterschap (watertoets).

In 2013 en 2015 zijn onderzoeken uitgevoerd in verband met opgetreden regenwateroverlast van 2009, 2011, 2012, 2014 en 2015. Met de bewoners is bekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. In 2014 zijn concrete plannen voor aanpak opgesteld, die in 2015 en 2016 grotendeels zijn uitgevoerd.

Afkoppelopgave
In 2016 is doorgegaan met afkoppelen van regenwater bij rioolreconstructies, bij vervanging van wegen en bij autonome projecten. Dit wordt gecombineerd met het afkoppelen van daken van particulieren. Het in een vroeg stadium inschakelen van het Waterservicepunt werkt hierbij nog steeds goed. In 2016 is, naast afgekoppeld oppervlak in de openbare ruimte, via de subsidieregeling afkoppelen/groendaken ongeveer 0,9 hectare verhard oppervlak actief van de riolering afgekoppeld.

Watertaken
In onze gemeentelijke watertaken werken wij risicogestuurd, wijkgericht en kostenbewust:
•    We gaven in 2016 invulling aan de in 2014 aangegane samen-werkingsovereenkomst (afval)waterketen met de gemeenten Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten en waterschap Rivierenland. Voor deze samenwerkingsregio is becijferd dat al voldaan wordt aan de (landelijke) besparingsdoelstelling voor 2020. De samenwerking legt daarom nadruk op het verbeteren van kwaliteit en beperken van kwetsbaarheid.
•    We hebben projecten uitgevoerd om de kwaliteit van ons afvalwaterstelsel in stand te houden, waarbij we nadruk-kelijk de bewoners van buurten en straten betrokken en rekening hielden met overige investeringsplannen van gemeente en derden.
•    We hebben zeer gericht de informatievoorziening aan burgers en bedrijven over het voorkómen van regenwateroverlast verbeterd.
•    We hebben bevindingen van de tussenevaluatie (2013) verwerkt in het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan 2017-2023, dat in september 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hemelwater